Per què escola verda?

Vivim en un planeta on el medi ambient és força complex. L’equilibri natural dels ecosistemes és fràgil, però resulta imprescindible perquè la vida continuï. En la societat actual, en que moltes activitats humanes trenquen l’equilibri natural del planeta, es fa totalment necessari incloure en el context curricular continguts de respecte a l’entorn. La raó és molt senzilla : no servirà de res saber molt si no som capaços d’actuar ara i en el futur d’ una manera sostenible, essent molt conscients de les conseqüències ambientals de cadascun dels nostres actes. La terra no pot aguantar el ritme actual de despeses energètiques i acumulació de residus. Es imprescindible una educació i conscienciació en aquest àmbit i la millor manera de incidir-hi és des de l’escola fent que els nostres alumnes creixin amb aquesta nova cultura de la sostenibilitat del planeta i amb uns hàbits mediambientals més correctes. Pretenem inculcar als nostres alumnes el respecte a l’entorn, aprendre a conèixer-lo , estimar-lo i a tenir-ne cura i conservar-lo.

 

Què hem fet fins ara?

La nostra escola ja fa anys que treballa temes ambientals . El nostre objectiu és continuar en aquesta línia implicant, a més de mestres i alumnes a l’ ajuntament, les famílies i el poble en general, aconseguint que la conscienciació ambiental vagi més enllà de les aules i hi hagi una implicació social. Formem part del programa d’escoles verdes des del curs 2000-2001 i tenim el distintiu des del 2002. Cada curs es constitueix el comitè ambiental que és qui aprova i fa el seguiment de les diverses actuacions. El curs 2000-2001 vam fer la diagnosi mediambiental del centre per saber en quina situació estava i d’on calia partir a l’hora de programar les nostres actuacions. A continuació, basant-nos en la diagnosi feta, vam redactar el Pla de cohesió mediambiental definint un seguit d’objectius del context educatiu i curricular, a partir dels quals programen els nostres plans d’acció. Les actuacions que hem fet han estat adreçades principalment a:

• Activitats sobre recollida selectiva, reutilització i reducció de residus.

• Estalvi d’energia. Energies alternatives.

• Altres temes d’educació ambiental diversos.

Algunes d’aquestes actuacions van tenint continuïtat cada curs ja que la única manera de poder interioritzar-les és a partir del treball continuat per fer-les esdevenir un hàbit. Les activitats que s’han portat ha terme fins ara són diverses:

• Elaboració d’un reglament d’aspectes mediambientals pels pares, mares i professorat , explicant la política d’aquest centre respecte a aquest tema.

• Cada curs es fan accions sobre el tema dels residus, s’han fet moltes activitats de conscienciació sobre la recollida selectiva, s’han posat contenidors als passadissos, tallers diversos de reciclatge de paper, envasos… elaboració d’un tríptic per a totes les famílies del poble sobre la importància de les tres R. Col•laboració en la caminada del poble sobre aquest tema . política de realització de treballs de plàstica amb materials de rebuig instal•lació d’un compostador al pati de l’escola. Visita a la deixalleria i a l’abocador.

• Nova cultura de l’aigua. Activitats diverses per conscienciar als alumnes que l’aigua és un bé escàs, molt necessari que cal estalviar. Treball sobre la procedència de l’aigua del nostre municipi, conscienciació sobre el consum responsable, hàbits d’estalvi d’aigua i tríptic informatiu a les famílies amb consells i recomanacions. Instal•lació de reg automàtic al pati aprofitant una canalització que utilitza aigua no potable. Visites a la planta potabilitzadora del nostre municipi i a la depuradora de Berga.

• El tema d’energia s’ha treballat a nivell d’hàbits, fent especial incidència en el tema de les llums i portes i finestres tancades. S’ha creat encarregats de classe per aquestes tasques. S’ha fet un control de la despesa energètica i tancaments nous a totes les finestres i termòstats a cada radiador per regular la temperatura.

• S’han treballat molts temes diversos en les Caminades populars del poble i en les setmanes mediambientals que s’han anat organitzant. Activitats per aprendre a conèixer i estimar el propi territori, conèixer les espècies més significatives de la nostra vegetació i fauna i sensibilitzar vers el respecte a la natura. Tallers diversos de reciclatge de paper, elaboració de colònia, conèixer els arbres dels pati…

Què volem fer?

 

Enllaç: “LA TERRA , UN PLANETA PER ESTIMAR, UN MÓN PER SALVAR”