Escola oberta

L’Escola donarà una visió històrica del progrés humà que permeti arribar a la comprensió de les realitats socials i polítiques del món contemporani, aportant els elements de judici necessaris per a la inserció en la societat.

Pluralisme

Creiem que la funció de l’Escola, en la nostra societat, és orientar i ajudar els nens i les nenes en el difícil aprenentatge de la convivència i la solidaritat sense dogmatismes ni imposicions arbitràries, tenint en compte especialment la integració de diferents races i cultures.

Catalanitat, Llengua i Arrelament

La nostra Escola es defineix com a catalana en llengua i cultura, i dòna els elements necessaris perquè els alumnes arribin a estimar, respectar, valorar, s’identifiquin i s’integrin en la Llengua, Institucions i Cultura del nostre Poble, Comarca i País.

Paper del mestre

Per tal d’aconseguir la coherència metodològica que com a escola definim , cal una actuació homogènia del Claustre .

No Segregació. Integració

La nostra escola és oberta a tothom i per tant cap alumne ni cap família podrà ser discriminada per circumstàncies personals, socials o culturals.

Coeducació

D’acord amb els principis d’igualtat de drets i de no discriminació, l’ensenyament que proporcionem als nens i les nenes és igual i es desenvolupa en un marc de coeducació.

Llibertat

Afavorint intencionadament l’expressió lliure tenint en compte el dret que tots els membres de l’Escola tenen a expressar lliurement les seves opinions i l’obligació de respectar les opinions dels altres.

Autoestima

Acostumant a valorar donant preferència als aspectes positius, al propi cos i al benestar de la persona, sense oblidar-se dels aspectes negatius.

Ajudant al nen a ser realista en els seus objectius i en l’avaluació global de sí mateix i dels altres.

Esperit Crític

Posant interès especial en fomentar l’esperit crític en situacions que surgeixen de l’afer quotidià de l’Escola, del poble i, en general, de tot l’entorn.

Escola – Experiència gratificant

Intentant que l’Escola sigui una experiència gratificant per a tots els nens donant diverses opcions pràctiques-tècniques a més de les classes teòriques, és a dir, potenciant la creació d’aules-tallers.

La nostra actuació es fonamenta en un tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats intel.lectuals de cada alumne. Intentem l’adopció de sistemes actius, no autoritaris, que impliquin la participació dels alumnes en el propi procés d’aprenentatge.

1.- Desenvolupem l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat col.lectiva de transformació de la realitat social.
2.- Admetem la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel.lectuals.
3.- Donem preferència a l’observació directa i a la comprovació experimental.
4.- Valorem la participació dels alumnes en totes les tasques d’aprenenatge i formem als alumnes en el treball individual i en equip.
5.- Cultivem la recerca, l’adquisició de coneixements i la sistematització científica , pensant en una utilització pràctica intentant que no hi hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica, entre el treball i l’estudi.
6.- Donem importància a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics fomentant l’activitat i la iniciativa.
7.- Tenim en compte el desenvolupament psicològic dels alumnes en les nostres programacions.

La nostra escola entén l’educació com un fet que abraça els diferents aspectes que integren la personalitat del nen i posa els mitjans per potenciar-los.

1.- Potenciem el desenvolupament integral per aconseguir els diferents valors de la persona.
2.- No limitem la capacitat de l’alumne a una fita concreta.
3.- Valorem aspectes que no són considerats com aprenentatges.
4.- No prioritzem cap aspecte de l’educació ja que tots són imprescindibles per a la formació integral de la persona.
5.- Centrem l’educació en els interessos del nen i en la realitat que l’envolta.
6.- Considerem que l’alumne ha d’arribar a veure la seva Escola com una institució que s’esforça en ajudar-lo i, a la vegada, a superar-se per arribar a desenvolupar integralment la seva personalitat.
7.- Prioritzem el bé de l’alumne per damunt dels interessos que hi puguin haver tant per part dels pares com per part dels mestres .

L’Escola ha de ser considerada per tothom -pares, mestres, alumnes i per la societat en general- un dels mitjans més importants al servei del nen i de les seves necessitats educatives, dels seus valors ètics, intel•lectuals i del seu futur.

1.- Reforcem la necessitat d’una participació real i efectiva en la gestió de tots els estaments que componen l’Escola, per mitjà dels representants elegits per cadascún d’aquests estaments.
2.- Estem oberts a rebre, en tot moment, els suggeriments de tots els col•lectius implicats.
3.- Fomentem el contacte i l’intercanvi d’idees entre pares, professors i alumnes.
4.- Tots els membres de l’Escola tenen dret a expressar lliurement les seves opinions i tenen el deure de respectar les opinions dels altres.

1.- Estimulant a partir de la cooperació i no de la competència.
2.- Reflexionant i sensibilitzant envers situacions d’injustícia.
3.- Acostumant a compartir.
4.- Reflexionant sobre els drets humans aprovats per l’Assemblea General de l’ONU, del 10 de desembre de 1.948, intentant sensibilitzar el respecte pel seu compliment.
5.- Procurant un clima de participació i col•laboració respectant les idees dels altres, dialogant i tractant d’aconseguir una solidaritat i amistat mútues.
1.- Ajudant el nen a comunicar-se i expressar les seves pròpies conviccions.
2.- Buscant un equilibri entre l’autoritat necessària del mestre i el diàleg.
3.- Respectant el dret dels alumnes a rebre explicacions dels aspectes que els afectin directament i a participar de les decissions que es prenguin.
4.- Afavorint la convivència entre tots els membres de l’Escola amb un ambient de calma i de cordialitat.
5.- Procurant entre els alumnes un clima de participació respectant les idees dels altres, dialogant per aconseguir una solidaritat i amistat mútues.
1.- Fomentant l’actitud favorable envers els altres, no utilitzant pràctiques i paraules que els ridiculitzin.
2.- Fomentant la responsabilitat que cada persona té dels valors materials que l’envolten.
3.- Fomentant la responsabilitat individual i col•lectiva vers les decisions preses.
4.- Fomentant la responsabilitat en el treball, activitats i càrrecs de l’Escola, buscant un equilibri entre exigència i flexibilitat.

Projecte educatiu de centre:

Projecte lingüístic de centre:

Normes d’organització i funcionament de centre: